Categories
Giới thiệu web hay

Điện công trình – Điện công nghiệp

Bảo trì thiết bị cơ điện công trìnhdien cong nghiep và các hệ thống khác là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của thiết bị cơ điện, theo quy định của thiết kế trong suốt quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì thiết bị cơ điện, có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiếm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cơ điện.
Trình tự thực hiện bảo trì thiết bị cơ điện công trình và các hệ thống như sau:
    Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình;
    Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình;
    Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất;
    Quan trắc đối với các công trình có yêu cầu quan trắc;
    Bảo dưỡng công trình;
    Kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;
    Sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất;
    Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình.

Trả lời